นายสถิตย์ ตระกูลเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

webkroo.com

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินของ สมศ. รอบ3

<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


 •  คุณครูดอดคอม
 •  วิชาการ.คอม
 •  บ้านไทยกู้ดวิว
 •  วัดผลจุดคอม
 •  กระดานดำออนไลน์
 •  โฮมเพจ ด.เด็ก
 •  สหวิชา.com
 •  SRITHAI.COM
 •  VIBOON.COM
 •  EDUZONE.COM
 •  Learn on the Internet
 •  รู้ไวเรื่อง IT ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
 •  เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 •  คลังข้อสอบ ทำข้อสอบ Online
 • แผนการสอนคอมพิวเตอร์
 •  โฮมเพจรายวิชาเกษตรกรรม
 •  โปรแกรมสอนคณิตศาสตร์
 •  แจกแผนการสอน
 •  บทเรียนการ์ตูน
 •  สื่อการสอนคอมพิวเตอร
 •  ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม
 • e-Learning
 •  
   

  สารสนเทศ >> ผลการประเมินของ สมศ. รอบ3

  ผลการประเมินของ สมศ. รอบ3
  ดู [ 1551]
  Update: อังคาร ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

   

       ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.รอบ3

   

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

  ระดับการศึกษาปฐมวัย

  ชื่อตัวบ่งชี้

  น้ำหนักคะแนน

  คะแนน

  ที่ได้

  ระดับคุณภาพ

  มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

  ๕.๐๐

  ๕.๐๐

  ดีมาก

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

  ๕.๐๐

  ๕.๐๐

  ดีมาก

  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

  ๕.๐๐

  ๕.๐๐

  ดีมาก

  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

  ๑๐.๐๐

  ๑๐.๐๐

  ดี

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

  ๑๐.๐๐

  ๑๐.๐๐

  ดีมาก

  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

   

  ๒.๕๐

   

  ๒.๕๐

   

  ดีมาก

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

   

  ๒.๕๐

   

  ๒.๕๐

   

  ดีมาก

  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

  ๒.๕๐

  ๒.๐๐

            ดี

  มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

  ๑๕.๐๐

  ๑๒.๐๐

  ดี

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

  ๒.๕๐

     ๒.๐๐

        ดี

  มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

  ๓๕.๐๐

  ๓๔.๐๐

  ดีมาก

  มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

  ๕.๐๐

  ๓.๗๒

  พอใช้

  ผลรวมคะแนนทั้งหมด

  ๑๐๐.๐๐

  ๙๑.๒๒

  ดีมาก

   

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จำแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

  ระดับประถมศึกษา

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  (ประถมศึกษา)

  น้ำหนักคะแนน

  คะแนน

  ที่ได้

  ระดับคุณภาพ

  มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  ๑๐.๐๐

  ๘.๕๕

  ดี

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  ๑๐.๐๐

  ๙.๘๗

  ดีมาก

  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๑๐.๐๐

  ๘.๕๓

  ดี

  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเป็น  ทำเป็น

  ๑๐.๐๐

  ๘.๖๕

  ดี

  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

  ๒๐.๐๐

  ๙.๕๐

  พอใช้

  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

   

  ๕.๐๐

   

  ๕.๐๐

   

  ดีมาก

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

   

  ๕.๐๐

   

  ๕.๐๐

   

  ดีมาก

  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

   

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

   

  ๕.๐๐

   

  ๕.๐๐

   

  ดีมาก

  มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

  ๕.๐๐

  ๕.๐๐

  ดีมาก

  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

   

   

  ๕.๐๐

   

   

  ๔.๐๐

   

   

  ดี

  มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๑๐.๐๐

  ๘.๐๐

  ดี

  มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

   

   

   

  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

   

   

   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

  ๕.๐๐

  ๓.๗๒

  พอใช้

  ผลรวมคะแนนทั้งหมด

  ๑๐๐.๐๐

  ๘๐.๓๒

  ดี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               
  สารสนเทศ5 อันดับล่าสุด

        ผลการประเมินของ สมศ. รอบ3 30 / ส.ค. / 2554
        คณะกรรมการสถานศึกษา 28 / ส.ค. / 2554
        ข้อมูลนักเรียน 28 / ส.ค. / 2554
        ทำเนียบบุคลากร 9 / ก.ค. / 2554
        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าหมาย 20 / มิ.ย. / 2554


   

  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


  ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  l สถิติการใช้งาน l
  เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ WEB_DATE
  WebSite:: http://www.nongsomboon.com/

  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
  ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

  Tel :: 089-8340677  (ผอ.)
  School E-Mail  :: ssrk1087@obecmail.obec.go.th

  Webmaster Zone!
  • เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
  • เข้าเช็ค Obec Mail
  • Team ! Help Online Support
  เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
  เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ